Onze privacy verklaring inzake GDPR ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Omdat Metrofinance een commercieel merk is van Quick Krediet BV, kredietmakelaar en er ondergeschikt van is en handelt onder de verantwoordelijkheid van Quick Krediet, onafhankelijk kredietbemiddelaar in consumentenkredieten en in hypothecaire kredieten met roerend en onroerend doel, volgt Metrofinance dezelfde privacy policy als Quick Krediet.

Hierna laten we je weten hoe Quick Krediet bv en dus ook Metrofinance omgaat met jouw persoonsgegevens.

Je tevredenheid staat bij Quick Krediet BV en Metrofinance centraal. Wij verwerken dan ook jouw klantengegevens om op die manier aan jouw behoeften tegemoet te komen, je krediet te beheren en ons productgamma op jou af te stemmen. Respect voor de privacy staat daarbij centraal. Wij waarderen immers je privacy en engageren ons dan ook om jouw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

De toezichthoudende overheid is : de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Het Quick Krediet-webprivacybeleid inzake GDPR en AVG (hierna het “Privacybeleid”) legt uit hoe wij jouw persoonlijke gegevens op een wettelijke, correcte en transparante wijze verzamelen en gebruiken; dit alles conform de regelgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door het invullen van een kredietaanvraagformulier geef je uitdrukkelijk toestemming dat Metrofinance en/of Quick Krediet bv (en in voorkomend geval Kredietboetiek bv voor de verzekeringen als verzekeringsmakelaar) je mag contacteren per post, per telefoon, per email, per SMS, via social media.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Quick Krediet BV is een onafhankelijke kredietbemiddelaar, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3140 Keerbergen, Vijfstraten 8. De uitbatingzetel is Veemarkt 37 te 2800 Mechelen. Dit beleid informeert je over de verwerking van je gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Quick Krediet vallen.

Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten al de informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat iedere mogelijke bewerking van die gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Quick Krediet verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden op basis van diverse rechtsgronden en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

Je bent wettelijk niet verplicht ons je persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering leidt er toe dat Quick Krediet geen klantrelatie met je kan aangaan of voortzetten en u dus geen lening kan geven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

– Identificatiegegevens zoals je naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …

– Socio-demografische gegevens zoals je gezinstoestand, burgerlijke staat, …

– Gegevens over je producten en je vermogen

– Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van je krediet

– Gegevens over je surfgedrag en -gewoontes op onze website: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van onlinereclame of de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar je op de Quick Krediet reclame hebt geklikt)

– Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes

– Geolokalisatiegegevens (de exacte plaats waar je bent)

– Gegevens die we verkrijgen via cookies (cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze sites.) Ze onthouden je voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan je behoeften aan.

Quick Krediet verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

Wanneer verzamelen we je gegevens?

We verzamelen je gegevens wanneer je in contact komt met Quick Krediet, bijvoorbeeld wanneer je:

– klant wordt of een aanvraag doet

– contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)

– deelneemt aan een enquête

– gebruik maakt van een van onze producten of diensten

– onze websites bezoekt

Waarvoor verwerkt Quick Krediet je gegevens?

– Het beheer van je klantdossier

– De toekenning en het beheer van kredieten en diensten

– De permanente verbetering van onze diensten en processen

– De veiligheid van personen en goederen

– Tevredenheidenquêtes over onze producten en diensten

– Studies, modellen en statistieken

– De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie

– Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme

– De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen

– Het formuleren van een antwoord op elke gewettigde vraag van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens

– Direct marketing om je onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we je producten of diensten voorstellen die voor jou niet relevant zijn

Op welke rechtsgrond berust de verwerking van je gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op natuurlijke personen, niet op ondernemingen.

Quick Krediet verwerkt je persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

– wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren

– of wanneer je ons op ons verzoek je toestemming hebt gegeven

– of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen

– of wanneer we op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” alles in het werk stellen om het evenwicht tussen de belangen van Quick Krediet en jouw belangen te vrijwaren, met inbegrip van de bescherming van je privacy.

Aan wie mogen je gegevens worden overgedragen?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Quick Krediet zal je persoonsgegevens nooit verkopen.

De verwerking van je gegevens door Quick Krediet is beperkt tot het mandaat dat je hebt gegeven en m.a.w. tot de onderhandeling van je krediet. Hetzelfde geldt voor je notaris. Je persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die je ons toevertrouwd hebt: verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

Quick Krediet en zijn werknemers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot je persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van je krediet en frauderisco’s.

Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens eenzelfde beschermingsniveau heeft als België.

Voor operationele redenen is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen organisaties, zoals bij geschillen, onze advocaten. De personen die gemachtigd zijn om je gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan natuurlijke personen of bedrijven die optreden als dienstverlener of onderaannemers voor rekening van de kredietgever, en ook aan andere derde betrokken partijen.

 

Uw persoonsgegevens zowel voor leningen op afbetaling, financieringen en hypotheken, zullen door een kredietinstelling verwerkt worden, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met uw solvabiliteit en terugbetalingcapaciteit, bij hypotheken met de pandwaarde en hun vermogen in het algemeen en ook met de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en met het oog op commerciële doeleinden en voor het beheer en het risicomanagement enz..

 

Voor hypothecaire kredieten zal Quick Krediet deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectieve rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen– en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

 

In eerste instantie worden uw gegevens door de kredietverstrekkers aangeboden aan de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren : https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centrale-voor-kredieten-aan-particulieren.

Elke instelling heeft haar eigen procedure voor de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten. Tevens hebben ze elk een eigen privacyverklaring, hieronder vindt u dan ook de respectievelijke linken.

Alpha Credit nv, Ravensteinstraat 60/15 te 1000 Brussel,

https://www.alphacredit.be/sites/default/files/privacy-policy-nl-082018.pdf

Aion Bank, Wetstraat 34, 1040 Brussel,  https://www.aion.be/nl/privacybeleid

 

Atradius ICP : Atradius Crédito y Caucion s.a. avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namur

https://www.atradiusicp.com/ICP%20Politique%20de%20traitement%20DP%20v2%20NL.pdf  

Bpost bank : Markiesstraat 1 bus 2 , 1000 Brussel,  https://www.bpostbank.be/bpb/wettelijke-informatie/privacyverklaring

CKV : Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem, https://www.ckv.be/privacy

CFCAL Bank: Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine 1 rue du Dôme – BP 102  67003 STRASBOURG  https://protectiondesdonnees@arkea.com

Cofidis Belgie, Chaussee de Lille 422, 7501 Tournai,  https://www.cofidis.be/nl/bescherming-privacy.html

 

Credimo : Weversstraat 6-10, 1730 Asse  https://credimo.be/privacyverklaring

Demetris : P. Bayensstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden https://www.demetris.be/nl/privacy

EB Lease : Burgstraat 170, 9000 Gent https://www.eblease.be/uw-privacy-makelaar

Elantis : Rue des Clarisses 38, 4000 Liège https://www.elantis.be/nl/privacycharter  of  privacy@elantis.be

Hypo & Partners :  Terhulpensesteenweg 150, 1170 Watermaal-Bosvoorde https://www.hypopartners.be/privacy?lg=nl

Record Credits : Marnixlaan 24 1000 Brussel. https://recordcredits.be/sites/default/files/public/privacy-statement-record-credits-nl.pdf

Ingeval u opteert voor een schuldsaldoverzekering worden bij de leningen afgesloten bij Quick Krediet BV uw gegevens aangeboden aan Kredietboetiek BV. De persoonsgegevens van Quick Krediet BV worden daardoor ook opgenomen in de gegevensbestanden van Kredietboetiek BV die dezelfde zaakvoerder hebben.

 

Welke rechten heb je en hoe kun je ze uitoefenen?

 

Algemeen recht op verzet tegen het gebruik van je surfgedrag en tegen direct marketing

Je kan je op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor direct marketing doeleinden.

Wend je daarvoor tot Quick Krediet per brief of per e-mail op info@quickkrediet.be, samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Je zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt recht op permanente toegang tot je persoonsgegevens en kan in dat kader de volgende informatie aanvragen:

– de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit

– de doeleinden van de verwerking

– de geadresseerden of categorieën van geadresseerden

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.

Je kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan jou worden bezorgd ofwel aan een derde.

Gelieve je verzoek te preciseren per brief of per e-mail naar Geert Muys op info@quickkrediet.be, samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

 

De geautomatiseerde verwerking van je gegevens en de weigering van je krediet

Onze medewerkers onderzoeken alle kredietaanvragen. Je krediet kan niet worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. Je wordt er steeds van in kennis gesteld en je zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, je standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen je gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte. Gegevens van geweigerde kredietaanvragen worden binnen de zes maanden verwijderd.

Wat gebeurt er bij een eventuele wijziging van het Privacy beleid?

We zullen je informeren over iedere wijziging.
Je kan het Privacy beleid altijd raadplegen op de website.

Wat betreft de cookies?

Het merendeel van de browsers zijn automatisch geconfigureerd om cookies te aanvaarden. Niettemin kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over elke verstuurde cookie, of om te verhinderen dat de cookies bewaard worden op je harde schijf. Het is in ’t algemeen zo, dat indien u cookies weigert, u een vertraging in de besturing in uw computer kan ondervinden. Wenst u een meer gespecialiseerde uitleg over cookies, surf dan naar de website www.allaboutcookies.org

Heb je nog vragen? Onze Data Protection Officer (DPO) helpt je graag verder.

Onze DPO bij Quick Krediet is Dhr. Geert Muys te bereiken op de uitbatingszetel Veemarkt 37 te 2800 Mechelen of via : info@quickkrediet.be.

Klachten?

Indien je niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 – 1000 Brussel.