Wie is Metrofinance?

Metrofinance is de commerciële benaming en een merk van Quick Krediet BV, kredietmakelaar en is er dus mee verbonden, werkt, handelt onder de verantwoordelijkheid van Quick Krediet bv, onafhankelijk kredietbemiddelaar in consumentenkredieten en in hypothecaire kredieten met roerend en onroerend doel, gekend onder KBO nummer 04 340 87470    F.O.D.Ec. 120.219    FSMA 71387.

Metrofinance is voornamelijk gespecialiseerd in het bemiddelen bij hypotheekleningen met roerend en onroerend doel.

Metrofinance is bereikbaar op:

Blokstraat 114

9170 Sint Gillis Waas.

Telefoon : 03/290.85.17

hypo@metrofinance.be

 

Door de verbondenheid met Quick Krediet bv volgt Metrofinance dezelfde privacy policy als Quick Krediet bv.

Door het invullen van een kredietaanvraag op de website van Metrofinance geeft u onmiddellijk en uitdrukkelijk toestemming dat Quick Krediet bv en/of Metrofinance u mag contacteren per telefoon, per post, per email, per SMS of via social media.

De inspirerende kracht achter en oprichter van Quick Krediet is Jan Muys. Tot 31 december 2019 was Jan Muys zaakvoerder en hij is sinds 1985 onafhankelijk en niet gebonden kredietbemiddelaar. Tevens is hij gediplomeerd en gecertificeerd door de Febelfin Academy, het opleidingsinstituut van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.

Sinds 1 januari 2020 is Jan Muys opgevolgd door zijn zoon Geert Muys. Geert is net als zijn vader onafhankelijk en niet gebonden kredietbemiddelaar. Hij is ook gecertificeerd door de Febelfin Academy, het opleidingsinstituut van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Jan en Geert zijn niet enkel raadgevers voor Quick Krediet en Metrofinance, Geert is ook verzekeringsmakelaar en zaakvoerder van Kredietboetiek.

Het feit dat Quick Krediet op geen enkele wijze gebonden en onafhankelijk is, heeft voor u als consument alleen maar voordelen. Quick Krediet analyseert uw kredietaanvraag en onderhandelt dan met diverse kredietmaatschappijen.

Quick Krediet bv kan samenwerken met verschillende kredietinstellingen:

Cofidis – Alpha Credit – CKV –  Credimo – VDK spaarbank – Record – Creafin – Eigen huis – Europabank – Demetris – GMHK – Elantis – Eigen heerd is Goud weert – Bpost – Onesto – Vlaams Sociaal Woonkrediet – NN – CFAL bank.

Dit heeft voor u het voordeel dat Quick Krediet voor u de meest passende lening en tarief kan uitzoeken dewelke beantwoordt aan uw behoeften en budgettaire mogelijkheden.

In 2013 opende Jan Muys samen met zijn echtgenote een zelfstandig kredietkantoor in Mechelen in de St. Katelijnestraat 101. Doordat alsmaar meer en meer mensen beroep deden op de diensten van Quick Krediet en Kredietboetiek werd het kantoor in de St. Katelijnestraat te klein en sinds begin 2021 werd er een nieuw pand betrokken. Het nieuwe en ultramodern kantoor is prachtig gelegen in het oude stadscentrum van Mechelen aan de Veemarkt 37 niet zo ver van het centraal station en de Markt van Mechelen en heel gemakkelijk bereikbaar vanuit heel Vlaanderen.

Bij Quick Krediet bv en ook bij Metrofinance worden de kredietaanvragen op een moderne manier en volledig automatisch afgewerkt. Binnen een aanvaardbare tijd wordt er een beslissing genomen over uw dossier.

Als zaakvoerder van Quick Krediet staat Geert Muys vandaag aan het hoofd van zijn bedrijf en is hij vrijwel constant op zijn kantoor.  Dat heeft voor u het voordeel dat hij dicht bij zijn klanten staat om hen met woord en daad bij te staan en hen advies en raad te verstrekken in de filosofie dat “dienstbetoon” en “mensen helpen”, voorop moeten staan.

Elke aanvraag voor een hypothecair krediet en elke aanvraag LOA die de computer weigert, komt in handen van Geert Muys om te kijken of er op een menselijke manier een oplossing kan gegeven worden aan de vraag van de klant.

Daarom behoort Quick Krediet al bijna 40 jaar tot één van de belangrijkste en meest gerespecteerde kredietbemiddelaars van Vlaams België.

Voor elke kredietaanvraag en zeker voor een aanvraag “hypothecair krediet” wordt er altijd voorafgaandelijk aan de ondertekening van het aanbod van de lening een analyse gemaakt van uw verlangens en behoeften en budgettaire mogelijkheden en wordt er in een voor u verstaanbare taal, de nodige uitleg en voldoende professioneel precontractueel advies gegeven over dit krediet. Op al uw vragen geven wij een begrijpbare uitleg. Quick Krediet behartigt op een eerlijke, professionele, billijke en loyale en transparante wijze uw belangen.

Als consument betaalt u nooit een vergoeding voor onze bemiddeling. U betaalt ons ook nooit enig commissieloon of kosten onder gelijk ook welke benaming!

Quick Krediet wordt door de kredietgevers vergoed. Het commissieloon in hypotheken varieert van bank tot bank en van het soort krediet. Het schommelt tussen de 0,125 % tot 1,5 % in uitzonderlijke gevallen tot 2 %. U als consument hebt het recht om hierover meer specifieke informatie op te vragen. (WER art. VII.128). Bij de realisatie van het krediet ontvangt Quick Krediet 25 tot 50 % van het commissieloon en het saldo wordt gespreid in de tijd over een termijn van 24 maanden. De spreiding is op dit moment afhankelijk van de financiële instelling die het krediet toestaat en het soort krediet, het bedrag en de duurtijd en de correcte wijze van uw afbetaling. Bij een snelle wanbetaling of terugbetaling binnen de 24 maanden gebeurt het dat het commissieloon prorata temporis moet terugbetaald worden. Quick Krediet aanvaardt geen extra commissielonen of bonussen om bij bepaalde banken of financiële instellingen meer dossiers te plaatsen.

Quick Krediet heeft een verzekering “beroepsaansprakelijkheid” afgesloten.

Quick Krediet BV staat onder toezicht van :

  • De Federale Overheid Dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel. www.economie.fgov.be waar Quick Krediet bvba als kredietbemiddelaar is ingeschreven onder het nummer 215188.
  • De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, in ’t kort FSMA. Congresstraat, 12/14 in 1000 Brussel. Tel: 02 220 52 11 en Fax: 02 220 82 75 www.fsma.be

Quick Krediet BV heeft de deontologische code voor de kredietbemiddelaars uitgaande van de Verenging der Banken onderschreven.

Quick Krediet is ook aangesloten bij Ombudsfin. Mocht u ooit toch niet tevreden zijn van onze werking of dienstverlening of moest u een klacht hebben, dan vragen wij u vriendelijk om in de eerste plaats de klachtendienst van Quick Krediet via mail op info@quickkrediet.be en in de tweede plaats de klachtendienst van de kredietverlener te contacteren. Op de website van uw kredietgever treft u de klachtenprocedure aan. Met zijn drieën vinden we zeker een gepaste uitkomst. Moesten we toch niet tot een minnelijke oplossing komen dan kan u contact opnemen met de Ombudsman voor financiële geschillen. Die zal dan als een onpartijdige ombudsdienst bemiddelen tussen u en uw kredietgever en/of Quick Krediet. U kan de ombudsdienst treffen in de : North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 te 1000 Brussel. Tel.: 02 545 77 70 en op Fax: +32 2 545 77 79. Ombudsman@Ombudsfin.be  website : www.ombudsfin.be

Quick Krediet BV respecteert de Wet voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van uw persoonsgegevens dd.8/12/1992 en de Algemene Europese verordening voor Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG) en de GDPR wetgeving. De AVG trad in 2018 in werking.

Daarom neemt Quick Krediet BV de noodzakelijke beschermingsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen zowel op organisatorisch, als op technisch vlak met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens.

U weet dat Metrofinance uw persoonsgegevens en alle relevante informatie doorgeeft aan Quick Krediet en aan erkende kredietverstrekkers, verzekerings- en/of herverzekeringsmaatschappijen met enkel als doel uw kredietaanvraag te onderzoeken. Uw persoonlijke gegevens worden dus enkel gebruikt voor de kredietbeoordeling van uw kredietaanvraag en indien van toepassing voor het opstellen van de verzekeringspolis. Dit betekent concreet dat deze gegevens eventueel kunnen medegedeeld worden aan een derde die belang heeft bij uw kredietaanvraag, in het kader van een relatie met Quick Krediet BV en voor de beoordeling van uw kredietaanvraag. Deze partijen zijn in alle gevallen ook gebonden aan dezelfde wetten als Quick Krediet BV.

Uw gegevens worden nooit gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor commerciële doeleinden.

Kort gezegd, uw verkregen persoonsgegevens worden door Quick Krediet verzameld, verwerkt en bijgehouden met het doel om u een krediet te verlenen en het beheer ervan. U kan ten allen tijde  inzage krijgen van deze gegevens. U kan ze laten verwijderen of laten verbeteren door u te richten tot Geert Muys, verantwoordelijke voor uw gegevens bij Quick Krediet. U kan dit doen door een mailtje te sturen aan : info@quickkrediet.be

Het openbaar register van de automatische verwerking van de persoonsgegevens kan geraadpleegd worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat. 35 te 1000 Brussel. (meer en uitgebreider kan u hierover lezen in onze GDPR verklaring op onze site).

BELANGRIJK: Door het aanvragen van een krediet bij Metrofinance geef je uitdrukkelijk toestemming dat Quick Krediet bv en of haar zustermaatschappij Kredietboetiek bv en of Metrofinance, een commercieel merk van  Quick Krediet bv, je contacteren per telefoon, per post, per email, per SMS of via social media.

Indien je niet wenst gecontacteerd te worden in verband met jouw aangevraagde lening, is het niet nodig om een aanvraag in te dienen en zullen wij u nooit verder helpen met uw aanvraag tot een geldlening! Het is immers absoluut noodzakelijk dat wij Metrofinance en Quick Krediet u, als voorzichtig en toegewijd kredietbemiddelaar  kunnen contacteren om u een passend krediet te verlenen. Wij maken immers altijd en voorafgaandelijk aan de ondertekening van een eventueel kredietaanbod een analyse van uw verlangens en behoeften en geven u professioneel en begrijpbaar advies over uw kredietaanvraag.

Contacteer Quick Krediet BV op nummer 015/26.11.29 als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, maar u mag ons uiteraard ook bellen als u andere vragen hebt over deze infofiche.

Een prospectus over uw krediet kan u vinden op de website van de kredietgevers, maar wordt steeds ook door ons aan u per mail overgemaakt.